ظلمت و نور در معماری

هرکجا تاریکی و ظلمت باشد،عدالت بسختی معنی می شود.

پرورش ماهیان زینتی؛ صنعتی نوپا با سودی سرشار

مشهد- پرورش ماهیان زینتی، صنعتی نوپا در مدل کسب کارهای ارزان و با صرفه اقتصادی است که با اندک سرمایه اولیه، علاوه بر سودآوری سرشار زمینه اشتغال را برای علاقه مندان فراهم می‌کند.