اسباب بازی ها محرک های پرنفوذیهستند که به دلیل رنگ، صدا، شکل و حرکت های خاص 

" Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text "

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text