سی و چهارمین سالگرد شهید حسن پرنده رضوانی در فریمان

سی و چهارمین سالگرد شهید حسن پرنده رضوانی با حضور مسئولین شهرستان در بیمارستان الزهرا(س) برگزار گردید