ظلمت و نور در معماری

هرکجا تاریکی و ظلمت باشد،عدالت بسختی معنی می شود.